1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi eQ Oyj, ruotsiksi eQ Abp ja englanniksi eQ Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien sijoituspalveluyhtiöiden, rahastoyhtiöiden ja muiden yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja puheenjohtajan vaalissa arpa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, toimitusjohtaja yksin tai se tai ne, jotka hallitus siihen valtuuttaa.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta. 

9 § Yhtiökokouskutsu, osallistuminen ja kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeis-tään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiö-kokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyt-tää ääni- ja puheoikeuttaan tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokous-ta tai kokouksen aikana.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osak-keenomistajat käyttävät täysimääräisesti ääni- ja puheoikeuttaan ajantasaisesti tietoliikenneyhtey-den ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana.

Kokouksessa esitetään:
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valitaan:
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja.

Päivitetty 03.04.2023