Riskienhallinta ja valvonta sekä riskit

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä valvonta ja riskienhallinta
Taloudellisen raportointiprosessin tavoitteena on tuottaa ajantasaista taloustietoa ja varmistaa, että päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon. Tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätös ja osavuosikatsaukset laaditaan sovellettavien lakien, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Taloudellisen raportointiprosessin avulla tuotetaan eQ-konsernin kuukausi- ja neljännesvuosiraportit. eQ-konsernin tulosta ja taloudellista kehitystä käsitellään kuukausittain konsernin johtoryhmässä.  Konsernin johto esittelee vuosineljänneksittäin eQ Oyj:n hallitukselle laskelmat konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. eQ Oyj:n hallitus valvoo, että taloudellinen raportointiprosessi tuottaa laadukasta taloudellista informaatiota. eQ-konsernin sisäisestä riskienhallinnasta vastaa toimitusjohtaja.

Konsernin tytäryhtiöt raportoivat tuloksistaan emoyhtiölle kuukausittain. Konsernin tytäryhtiöiden kirjanpito hoidetaan keskitetysti konsernin taloushallinnossa. Tämä auttaa konsernitasolla varmistumaan siitä, että taloudellinen raportointi konserniyhtiöistä on luotettavaa. Konsernin osavuosikatsaukset ja tilinpäätös laaditaan IFRS -raportointistandardien mukaisesti. Konsernin taloushallinto seuraa IFRS -standardeissa tapahtuvia muutoksia.

Taloudellisen raportoinnin riskien hallitsemiseksi yhtiössä on kehitetty riskiarviointien perusteella valvontatoimenpiteitä, joilla varmistutaan taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta. Yhtiöissä on käytössä muun muassa erilaisia täsmäytyksiä, varmistuksia ja analyyttisiä toimenpiteitä. Konsernin taloushallinto tekee kuukausittain tuloslaskelman ja taseen erien analyyseja sekä yritys- että segmenttikohtaisesti. Lisäksi tehtävät liittyen vaarallisiin työyhdistelmiin on eriytetty ja käytössä on asianmukaiset hyväksymismenettelyt ja sisäiset ohjeistukset. Raportoinnin luotettavuutta tukevat myös raportoinnissa käytettävien järjestelmien erilaiset kontrollit. Muita valvonnan perusperiaatteita ovat selkeä vastuunjako ja selvät roolit sekä säännölliset raportointirutiinit.

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus
eQ Oyj:n hallitus vastaa riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta kattaa eQ-konsernin kaikki toiminnot, mikä tarkoittaa sitä, että eQ Oyj ohjaa ja valvoo tytäryhtiöiden toimintaa varmistaakseen liiketoimintansa tuloksen luotettavuuden. Liiketoimintaa ohjaavat koko konsernin kattavat konsernin liiketoimintaperiaatteet, päätöksentekovaltuudet sekä yhtiön arvot. eQ Oyj:n sisäisen valvonnan järjestämisessä on huomioitu konsernin rakenne sekä liiketoiminnan laatu ja laajuus.

eQ-konsernin sisäinen valvontajärjestelmä käsittää taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäistä valvontaa toteuttavat yrityksessä hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto sekä koko henkilökunta.  Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että koko konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi, raportointi on luotettavaa ja että lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Lisäksi sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan tietojen, eQ Oyj:n omaisuuden ja asiakkaiden varojen riittävä turvaaminen sekä asianmukaisesti järjestetyt sisäiset menettelytavat ja tietojärjestelmät toiminnan tueksi.

eQ-konsernissa on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta työntekijä voi ilmoittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti eQ-konsernin toiminnassa tapahtuneista väärinkäytöksistä tai muista epäkohdista (eQ Whistleblower). Valtuutetut henkilöt käsittelevät ilmoitukset ja vain heillä on pääsy ilmoitusten tietoihin. Ilmoituskanava on kokonaan yhtiön ulkopuolisella palvelimella ja se mahdollistaa keskustelut nimettömän ilmoittajan kanssa. 

Sisäinen valvonta perustuu erityisesti taloudellisiin raportteihin, johdon raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuksen raportteihin. Yrityksen keskeistä toimintaa ohjataan laadittujen sisäisten toimintapolitiikkojen ja -tapojen avulla.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus on eQ-konsernin liiketoiminnasta riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Sisäinen tarkastaja tarkastaa riskiperusteisesti yhtiöiden toimintaa, sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, johtamis- ja hallintoprosesseja sekä sääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamista. Sisäinen tarkastus raportoi tekemistään tarkastuksista toimivalle johdolle ja hallitukselle. Sisäinen tarkastus on ulkoistettu konsernin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Riskienhallinnan ja riskien yleiskuvaus
Konsernin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja että riskeihin reagoidaan. eQ Oyj:n hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi hallitus valvoo että riskienhallinta ja valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimiva johto vastaa riskienhallintaprosessin ja valvonnan käytännön toteuttamisesta.

eQ-konserniin kuuluu sijoituspalvelutoimintaa harjoittava ja eQ Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö eQ Varainhoito Oy. eQ Varainhoito Oy:n riskienhallinnasta vastaa riskiasiantuntijoista koostuva pysyvä ja muusta liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintatoiminto, jota johtaa riskienhallintajohtaja. eQ Varainhoidossa toimii riskienhallintajohtajan johdolla säännöllisesti kokoontuva riskienhallintatoimikunta. Riskienhallintoimikunnan tehtäviin kuuluu mm. käsitellä riskienhallintaan liittyvät toiminnan seurantaraportit ja päättää korjaavista toimenpiteistä sekä hyväksyä uudet tuotteet, tuotemuutokset ja vastapuolet.

Konsernin merkittävin yksittäinen riski on liiketoiminnan tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista. Varainhoito-segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen muun muassa pääomamarkkinoiden kehityksestä. Toisaalta pääomarahastojen ja suljettujen kiinteistörahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat tasaista kassavirtaa. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Varainhoidon tuottosidonnaiset palkkiot voivat koostua osake- ja kiinteistörahastojen tuottosidonnaisista palkkioista, pääomarahastoista saaduista hallinnointiyhtiölle kuuluvista voitonjako-osuustuotoista sekä varainhoitosalkkujen tuottosidonnaisista palkkioista. Tuottosidonnaiset palkkiot voivat vaihdella voimakkaasti vuosineljänneksittäin ja tilikausittain.

Corporate Finance toiminnan tulokseen vaikuttaa merkittävästi menestyspalkkiot, jotka ovat riippuvaisia yritys- ja kiinteistökauppojen määrästä. Nämä vaihtelevat merkittävästi vuoden sisällä, sekä suhdanteiden mukaisesti.

eQ-konsernin omaan sijoitustoimintaan liittyvät riskit ovat muun muassa markkinariski ja valuuttariski. Mainituista riskeistä markkinariskillä on suurin vaikutus sijoituksiin. eQ:n sijoitukset ovat varsin hyvin hajautettuna eli yksittäisen rahaston yksittäiseen yhtiöön tekemän sijoituksen vaikutus sijoitusten tuottoon on usein pieni. eQ-konsernin oman sijoitustoiminnan tuotot tuloutuvat yhtiöstä riippumattomista tekijöistä eri vuosineljänneksille riippuen pääomarahastoissa tapahtuvista irtaantumisista. Sijoitustoiminnan tuotot saattavat vaihdella merkittävästi vuosineljänneksittäin.

Konsernin maksuvalmiutta seurataan jatkuvasti ja hyvää maksuvalmiutta ylläpidetään sijoittamalla ylilikviditeetti vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat nopeasti ja selkeään markkinahintaan muunnettavissa käteisvaroiksi. Maksuvalmiuteen vaikuttaa oleellisesti omien pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten pääomakutsut ja pääoman palautukset. 

Päivitetty 05.05.2022