Palkitsemisperiaatteet ja toimielinten palkitsemispolitiikka

eQ-konsernissa käytettävät palkitsemisjärjestelmät perustuvat hallituksen määrittelemään strategiaan ja pitkän aikavälin tavoitteisiin, ja ne toimivat yhtenä keskeisenä työkaluna eQ-konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Palkitsemisjärjestelmät osaltaan tukevat eQ-konsernin hyvää, tehokasta ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa, erityisesti ehkäisten haitallista riskinottoa. Lisäksi palkitsemisjärjestelmä ottaa huomioon eQ-konserniin ja sen harjoittamaan liiketoimintaan liittyvät kestävyysriskit.

eQ-konsernin palkitsemisperiaatteet kuvaavat niitä periaatteita, joiden mukaan henkilöstöä ja johtoa palkitaan. eQ-konsernin palkitsemisperiaatteet on hyväksytty eQ Oyj:n hallituksessa 6.2.2023. Palkitsemisperiaatteita tarkastetaan vuosittain ja niitä muutetaan tarvittaessa.

eQ - konsernin palkitsemisperiaatteet

eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikassa määritellään yhtiön hallituksen jäseniin mukaan lukien hallituksen päätoimiseen puheenjohtajaan sekä toimitusjohtajaan sovellettavat yleiset palkitsemista koskevat periaatteet. Sitä laadittaessa on huomioitu myös toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan voimassa olevat palkka- ja työsuhde-etuudet. eQ Oyj:n toimielinten palkitseminen tapahtuu yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan puitteissa. eQ Oyj:n hallitus on 6.2.2023 hyväksynyt muuttumattomana eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan ja se on käsitelty eQ Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2021. eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi, sekä aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

eQ Toimielinten palkitsemispolitiikka

eQ Oyj palkka- ja palkkioselvitys

eQ Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen edellisen tilikauden aikana on kuvattu eQ Oyj:n toimielinten palkitsemisraportissa.

eQ Oyj - Palkitsemisraportti 2022

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka asettaa raamit yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Muun henkilöstön ja johtoryhmän palkitseminen tapahtuu eQ-konsernin palkitsemisperiaatteissa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Tiedot hallituksen palkitsemisesta

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti lisäksi maksaa hallituksen jäsenille 750 euron suuruisen kokouspalkkion kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Lisäksi matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Tämän lisäksi hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan hallituksen puheenjohtajuutta koskevan sopimuksen perusteella 50 000 euron suuruinen kuukausipalkka. Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja ei ole osallisena eQ-konsernin vuosittaisessa bonusjärjestelmässä. Palkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle on myönnetty eQ:n optio-ohjelmien perusteella osana eQ-konsernin sitouttamisjärjestelmää alun perin 100 000 kappaletta optio-ohjelman 2018 perusteella annettuja optio-oikeuksia ja alun perin 50 000 kappaletta optio-ohjelman 2022 perusteella annettuja optio-oikeuksia. Hallituksen puheenjohtaja on käyttänyt kaikki optio-ohjelman 2018 perustella myönnetyt optio-oikeudet. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2018 alkoi 1.4.2022 ja päättyy 1.4.2024. Merkintäaika optio-oikeuksilla 2022 alkaa 1.2.2025. eQ Oyj:n muilla hallituksen jäsenillä ei ole osakejohdannaisia tai muita palkitsemisjärjestelmiä.

Tiedot toimitusjohtajan palkitsemisesta

Yhtiölle on tärkeää, että toimitusjohtajan palkka on kilpailukykyinen, sillä toimitusjohtajan sitoutuminen ja riittävät kannustimet ovat keskeisiä yhtiön menestymisen kannalta. eQ Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkka luontaisetuineen) ja suoritukseen sidotusta vuosibonuksesta eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikassa ja eQ-konsernin palkitsemisperiaatteissa tarkemmin kuvatulla tavalla.

eQ Oyj:n toimitusjohtajan kiinteän rahapalkan (kuukausipalkka luontaisetuineen) suuruus on vuositasolla 638 000 euroa. eQ Oyj:n toimitusjohtaja osallistuu myös eQ-konsernin vuosittaiseen bonusjärjestelmään. Lisäksi eQ Oyj:n toimitusjohtaja on eQ:n optio-ohjelmien piirissä ja toimitusjohtajalle on optio-ohjelman 2018 puitteissa myönnetty alun perin 100 000 optio-oikeutta ja optio-ohjelman 2022 puitteissa alun perin 50 000 optio-oikeutta. Toimitusjohtaja on käyttänyt Optio-ohjelman 2018 perustella myönnetyistä optio-oikeuksista 25 000 kappaletta 31.12.2022 mennessä.Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2018 alkoi 1.4.2022 ja päättyy 1.4.2024 ja osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2022 alkaa 1.4.2025.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyvät TyEL:n mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritetty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa molempien osapuolien toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Yhtiön päättäessä toimitusjohtajasopimuksen mistä tahansa syystä tai jos sopimus päätetään yhtiön ja toimitusjohtajan yhteisestä sopimuksesta, on toimitusjohtajalla oikeus hänen sopimuksen päättämistä edeltävän kuuden (6) kuukauden kokonaispalkkaansa vastaavaan erokorvaukseen, joka maksetaan sopimuksen päättymispäivänä.

Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta

eQ Oyj:n hallitus päättää "yhden yli" -periaatteen mukaisesti toimitusjohtajan esityksen perusteella johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta.

Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä muodostuu johtoryhmän jäsenille maksettavasta kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkka luontaisetuineen) ja suoritukseen sidotusta vuosibonuksesta. eQ Oyj:n johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat periaatteet sekä vuosibonusjärjestelmä on kuvattu tarkemmin eQ-konsernin palkitsemisperiaatteissa.

Muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2022 palkkaa ja palkkioita yhteensä 1 958 028 euroa, josta muuttuvien palkkioiden osuus oli 1 266 111 euroa.

Muun johtoryhmän vuosilta 2019–2020 lykätyt muuttuvat palkkiot, joita ei oltu vielä maksettu 31.12.2022 mennessä (sisältäen kurssimuutoksen ja osinkovastikkeen) olivat 31.12.2022 yhteensä 439 486 euroa.

Lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat eQ:n optio-ohjelmien piirissä. Johtoryhmän muille jäsenille kuin toimitusjohtajalle on optio-ohjelman 2018 puitteissa myönnetty alun perin yhteensä 350 000 optio-oikeutta ja optio-ohjelman 2022 puitteissa alun perin 110 000 optio-oikeutta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2018 alkoi 1.4.2022 ja päättyy 1.4.2024. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2022 alkaa 1.4.2025.

Muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyvät TyEL:n mukaan. Johtoryhmän muilla jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelmää. 

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika 1–3 kuukautta. Tämän lisäksi muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole etukäteen sovittuja erokorvauksia.

Muut vaikuttavassa asemassa olevat henkilöt

eQ-konsernissa on nimetty muut vaikuttavassa asemassa olevat henkilöt (luottolaitoslaki 610/2014 8 luku), joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus konserniin kuuluvien yhtiöiden riskiprofiiliin. Hallitus suorittaa vuosittain arvioinnin vaikuttavassa asemassa olevien henkilöiden nimeämisprosessista. Nimeämisprosessissa kunkin henkilön, henkilöryhmän ja vastuualueen osalta arvioidaan liiketoimintastrategiasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat riskit. Nimeämisprosessi on osa konsernin palkitsemisjärjestelmää ja siinä on huomioitu EBA:n ja ESMA:n ohjeistus. 

Muille vaikuttavassa asemassa oleville henkilöille kuin konsernin johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2022 palkkaa ja palkkioita yhteensä 4 722 125 euroa, josta muuttuvien palkkioiden osuus oli 3 042 231 euroa.

Muiden vaikuttavassa asemassa olevien henkilöiden vuosilta 2019–2020 lykätyt muuttuvat palkkiot, joita ei oltu vielä maksettu 31.12.2022 mennessä (sisältäen kurssimuutoksen ja osinkovastikkeen) olivat 31.12.2022 yhteensä 960 080 euroa.

Lisäksi osa muista vaikuttavassa asemassa olevista henkilöistä kuin johtoryhmän jäsenistä on eQ:n optio-ohjelmien piirissä. Muille vaikuttavassa asemassa oleville kuin johtoryhmän jäsenille on optio-ohjelman 2018 puitteissa myönnetty alun perin yhteensä 425 000 optio-oikeutta ja optio-ohjelman 2022 puitteissa alun perin 190 000 optio-oikeutta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2018 alkoi 1.4.2022 ja päättyy 1.4.2024. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2022 alkaa 1.4.2025.

Päivitetty 31.03.2023