17.03.2023

eQ:n kiinteistörahastot auki merkinnöille 31.3.2023

Vuosi 2022 oli eQ:n kiinteistörahastoille hyvä ja eQ:n kiinteistörahastojen kiinteistövarallisuus kasvoi yli 3,6 miljardiin euroon. Rahastojen pitkäjänteinen sijoitusstrategia osoitti tässäkin markkinassa vahvuutensa. eQ Liikekiinteistöt -rahaston koko vuoden 2022 tuotto oli 7,6 %* ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston 8,2 %*. Myös kiinteistörahastojen alkutuottotasot olivat vuodenvaihteessa hyvät. eQ Yhteiskunta-kiinteistöt –rahaston alkutuotto oli 5,5 % ja eQ Liikekiinteistöt –rahaston 6,0 %.  

eQ:n Yhteiskunta- ja Liikekiinteistöt –rahastot ovat jälleen auki merkinnöille 31.3.2023.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
31.12.2022
eQ Liikekiinteistöt
31.12.2022
Tuotto perustamisesta: + 8,9 %* p.a.
(perustettu 1.7.2012)
Tuotto 2022: + 8,2 %*
Kiinteistövarallisuus: 2 215 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 9,6 vuotta***
Vuokrausaste: 98 %
Nettovuokrakassavirta: 5,5 %
Kohteet: 153 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
Tuotto perustamisesta: + 8,4 %* p.a
(perustettu 31.12.2014)
Tuotto 2022: + 7,6 %*
Kiinteistövarallisuus: 1 302 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,2 vuotta***
Vuokrausaste: 93 %
Nettovuokrakassavirta: 6,0 %
Kohteet: 49 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

Kesän 2022 jälkeen korot nousivat ja inflaatio kiihtyi. Pitkän nollakorkojakson jälkeen korot ovat normalisoituneet. Korkojen nousu nosti tuottovaateita, mutta samalla elinkustannusindeksin muutos nosti vuokria. eQ:n kiinteistörahastoissa vuokrasopimukset ovat aina markkinahintaisia ja käytännössä kaikki vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin.  Rahastojen vuokrausasteet pysyivät ennallaan - eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston vuokrausaste oli 98 % ja eQ Liikekiinteistöt -rahaston 93 %. Vuokraus, kehittäminen ja muut osa-alueet etenivät vuoden viimeisellä neljänneksellä odotetulla tavalla, eikä näissä nähty mitään erityisiä muutoksia.

Kiinteistösijoittamista kannattaa ajatella pitkäjänteisenä sijoittamisena, joka tuoton lisäksi tuo hajautusta korko- ja osakesijoitusten rinnalle. Molemmat kiinteistörahastomme ovat hyvin hajautettuja sekä liiketoiminnan, maantieteen että vuokralaisten osalta. Kiinteistörahastoja hoitaa eQ:n 18 hengen kiinteistöammattilaisten tiimi, joka tässä markkinatilanteessa keskittyy kehittämään kiinteistöportfoliota, yksittäisiä kiinteistöjä ja vuokrausta. 

*Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Kiinteistörahastojen koko tuottohistoria on esitetty alla.
eQ Yhteiskuntakiinteistöt:2013 12,1%, 2014 6,4%, 2015 8,2%, 2016 9,8 %, 2017 10,1%, 2018 9,2%, 2019 9,1%, 2020 9,0%, 2021 8,2%, 2022 8,2%
eQ Liikekiinteistöt:2015 9,8%, 2016 10,5%, 2017 10,7%, 2018 7,2%, 2019 7,7%, 2020 4,6%, 2021 8,9%, 2022 7,6%

**Rahaston kiinteistöomaisuus arvostetaan ulkopuolisella arvioitsijalla kvartaaleittain
***Sisältäen rakenteilla olevien hankkeiden vuokrasopimukset.

Rahastojen vastuullisuus

eQ:n kiinteistörahastojen kohteissa energiatehokkuus ja muu vastuullisuus ovat olleet avainasemassa jo pitkään. Rahastoissa tehtyjä konkreettisia vastuullisuustoimenpiteitä ovat esimerkiksi vihreän kaukolämmön, geoenergian ja aurinkoenergian käyttö useissa rahaston kohteissa. Vastuulliset energiaratkaisut tuovat rahastoille lisäarvoa nousevien energiahintojen vuoksi ja kasvattavat kiinteistöjen arvoa ja houkuttelevuutta.

Kaikki kiinteistörahastomme ovat Artikla 9:n (Tiedonantoasetus (EU) 2019/2088) mukaisia kestäviä sijoituksia. Olemme vastuullinen kiinteistöomistaja ja haluamme vastuullisuustoimenpiteiden johtavan konkreettiseen positiiviseen kehitykseen omistamiemme kiinteistöjen energiatehokkuudessa ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme asettaneet kovan, mutta realistisen hiilineutraalisuustavoitteen käytönaikaisessa energiankulutuksessa vuoteen 2030 mennessä.

eQ:n kiinteistörahastoissa rahoitus on järjestetty sekä kiinteäkorkoisella joukkolainalla että vihreänä pankkilainana. Lainoissa on 50%:n korkosuojaus. eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahastolla velan osuus on tällä hetkellä noin 31 % ja eQ Liikekiinteistöt –rahastolla noin 40 %.   

Vuoden 2022 eQ:n kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti valmistuu maaliskuussa.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt

eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahasto aloitti toimintansa vuonna 2012 ja sillä on jo yli 10 vuoden tuottohistoria. Rahasto on kasvanut Suomen suurimmaksi erikoissijoitusrahastoksi.  Alkuvaiheessa rahasto omisti pääosin hoiva- ja päiväkoteja, mutta kiinteistösalkun sisältöä on muokattu merkittävästi viime vuosina. Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, jossa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Rahaston kohteiden painopisteet ovat vahvasti pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2022 tuloista noin 55 % oli vuokrakassavirtaperusteista ja noin 45 % arvonmuutoksia. Arvonmuutosten osalta merkittävässä roolissä ovat kiinteistössä tehty kehitys ja vuokraus.

Hankinnat ja myynnit

Rahasto on saanut lisätuottoja viime vuosina hankekehityksestä (mm. Chydenia, Haartmaninkatu Helsingissä ja Espoon Oikeustalo), aktiivisesta vuokraustoiminnasta, hyvin onnistuneista hankinnoista, kiinteistösalkun muokkauksesta sekä yleisestä markkinatilanteesta kiinteistösektorissa.

Vuonna 2022 myytiin 28 kohdetta 76 miljoonalla eurolla norjalaiselle Kinland AS:lle. Osa kaupan kohteista siirtyi heti ostajalle ja loput siirtyvät vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana. Myynneistä saadut pääomat ja myyntivoitot on sijoitettu ja tullaan sijoittamaan uusiin tuottaviin strategian mukaisiin kohteisiin.

Rahasto hankki kohteita vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana noin 37 miljoonalla eurolla. Helsingistä hankittiin Helsingin kaupungin vuokraama työllisyyspalvelujen toimipiste ja Järvenpäästä Senaatti-kiinteistöjen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuokraama yhteiskuntakiinteistö. Hankintoja tehtiin pääkaupunkiseudulla ja myynnit keskittyivät pääosin Helsingin, Tampereen ja Turun ulkopuolelle.

Kehitys- ja rakennushankkeet

Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Orton-sairaalan kylkeen on rakenteilla uudisrakennus hoivakoti Wilhelmiina Palvelut Oy:n käyttöön. Kohteen rakennustyöt valmistuvat vuonna 2023. Vuoden 2023 lopulla rahasto sopi aikaisemmin hankkimallensa tontille kiinteähintaisen KVR-urakkasopimuksen rakennettavasta noin 8.000 m2 suuruisesta hoivakohteesta Espoon Leppävaaraan, joka valmistuu vuonna 2024. Lisäksi rahastossa on käynnissä useita rakennushankkeita erityisesti ikäihmisten palveluasumis- ja erityishoivasegmentissä.

eQ Liikekiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt –rahasto aloitti toimintansa vuonna 2014 ja on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin erikoissijoitusrahasto. eQ Liikekiinteistöt –rahaston käyttötarkoitusjakauma on hyvin hajautettu useammalle toimialasektorille. eQ Liikekiinteistöjen isoimmat toimialasektorit ovat toimistot 27 %, liiketilat 24 % ja päivittäistavarakauppa 20 %. Kohteiden painopisteet ovat vahvasti pääkaupunkiseudulla sekä isoissa kasvukeskuskissa. Vuoden 2022 tuloista noin 60 % oli vuokrakassavirtaperusteista ja noin 40 % arvonmuutoksia. Arvonmuutosten osalta merkittävässä roolissa ovat kiinteistössä tehty kehitys ja vuokraus.

Hankinnat ja myynnit

Rahasto on saanut lisätuottoja viime vuosina hankekehityksestä (mm. pysäköintilaitos, Helsinki ja paikalliskeskus Kale, Tampere), aktiivisesta vuokraustoiminnasta, onnistuneista hankinnoista sekä kiinteistösalkun muokkauksesta.

Vuonna 2022 rahasto myi eQ Yhteiskuntakiinteistöille kahden kohteen salkun, joka sisälsi kaksi rahaston aktiivisella vuokraustoiminnalla kehittämää kohdetta Helsingistä ja Järvenpäästä. Rahaston omistusaikana kohteet vuokrattiin ja kehitettiin yhteiskuntakiinteistökäyttöön. Myynnistä saatavat varat on tarkoitus sijoittaa uudelleen strategian mukaisiin kohteisiin.

Rahasto osti kohteita vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen aikana noin 20 miljoonalla eurolla Espoosta. Kohde on Entressen lähipalvelukeskuksen yhteydessä oleva Espoon kaupungin pitkällä vuokrasopimuksella vuokraama kirjasto ja arkistotila.

Kehitys ja rahoitushankkeet

Rahaston kehitys ja rakennushankkeet jatkuvat. Vantaalla Kivistössä on rakenteilla paikalliskeskus, jonka pääkäyttäjiä ovat mm. S-market, Lidl ja Vantaan kaupunki. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2023.

eQ:n kiinteistörahastot auki merkinnöille 31.3.2023

eQ Yhteiskunta- ja eQ Liikekiinteistöt ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. Rahastojen seuraava merkintäpäivä on 31.3.2023. . Rahastojen merkintä- ja lunastuspäivät voit tarkastaa rahastojen sivuilta:
eQ Liikekiinteistöt

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika eQ:n kiinteistörahastoihin on vähintään viisi vuotta. Rahastojen perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lunastuspalkkiota.

Riskit

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä. Kiinteistörahastojen arvot voivat laskea ja rahaston ottama velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista. Rahastoihin liittyy myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Rahasto voi joutua keskeyttämään rahaston lunastukset. Riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä. Pyydämme ystävällisesti tutustumaan niihin huolellisesti.

Rahastomerkintä on helpointa tehdä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä rahastosijoituksen kirjautumalla sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi. Mikäli olet tekemässä ensimmäistä eQ rahastosijoitustasi, rekisteröidy ensin asiakkaaksi osoitteessa www.eq.fi/fi/registration. Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen rahastomerkinnän tekeminen onnistuu omia pankkitunnuksia käyttäen.

Rekisteröidy tästä

Yhteisö/yritys voi valtuuttaa henkilön hallinnoimaan yhteisön/yrityksen salkkua verkkopalvelussamme täyttämällä valtuutuslomakkeen. Valtuutuslomakkeen saat täältä. Lomakkeessa on ohjeet verkkopalvelun käyttöönottoa varten.

Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse: asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-16 (09) 6817 8700 (pvm/mpm).