22.01.2020

ASIAKASTIEDOTE 22.1.2020

Hyviä uutisia eQ Hoivakiinteistöt -rahaston osuudenomistajille

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja olemme rakentaneet erinomaisen kiinteistösalkun. Hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöt Suomessa ovat edelleen erittäin kiinnostava sijoituskohde. Koska rahastoon tehtiin paljon uusia merkintöjä viime vuoden aikana ja myös myimme viime keväänä 48 kohdetta, olemme päättäneet, ettei Hoivakiinteistöt -rahastoon oteta uusia merkintöjä maaliskuun 2020 merkintäikkunassa. Rahaston säännöt mahdollistavat merkintöjen keskeyttämisen. Rahastosta maaliskuussa irtoavilla tuotto-osuuksilla merkitään kuitenkin uusia rahasto-osuuksia aivan normaalisti.

Toimenpiteellä haluamme pitää yllä rahaston sijoitusastetta ja turvata nykyisten osuudenomistajien tuottoa. Pitkäjänteisenä sijoittajana tavoitteemme on, että kiinteistörahastojemme salkku on 30-40 % velkavivulla sijoitettuna kokonaan laadukkaisiin kiinteistöihin. Suljimme eQ Hoivakiinteistöt –rahaston merkinnöiltä myös keväällä 2017.

eQ Hoivakiinteistöt –rahaston sijoitustoiminta jatkuu suunnitellusti ja rahasto tulee tämän vuoden aikana sekä ostamaan uusia kiinteistöjä että toteuttamaan jo käynnissä olevia ja uusia kehitys- ja rakennushankkeita. Rahasto jakaa tuttuun tapaan huhtikuussa 6 prosentin tuotto-osuuden. Vuoden 2020 tuotto-odotuksemme rahastolle on 6-9 %* täysien kulujen jälkeen. Uusia rahastomerkintöjä voi tehdä taas normaalisti 30.6.2020.

Rahastomerkintöjen väliaikainen keskeyttäminen ei vaikuta rahasto-osuuksien lunastamiseen. Mikäli osuudenomistaja haluaa lunastaa eQ Hoivakiinteistöt -rahasto-osuuksiaan, on se mahdollista 30.6.2020 arvolla ja mahdollinen lunastustoimeksianto tulee antaa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

eQ Liikekiinteistöt –rahasto on auki normaalisti 31.3.2020

eQ Liikekiinteistöt –rahasto on normaalisti auki merkinnöille myös 31.3.2020. Liikekiinteistöjen markkina on Suomessa selvästi hoivakiinteistömarkkinaa suurempi, ja rahaston sijoitusaste on tavoitetasollamme.

Perustiedot eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt –rahastoista:

eQ Hoivakiinteistöt -rahasto on kasvanut merkittävimmäksi toimijaksi Suomessa ja saavuttanut vakaan markkina-aseman. Toimintansa aikana rahasto on tuottanut sijoittajille +9,0 prosenttia p.a.* kulujen jälkeen. Myös vuosi 2019 oli menestyksekäs ja rahasto tuotti +9,1 prosenttia kulujen jälkeen *. Rahaston pääomat kasvoivat vuoden 2019 aikana yli 260 miljoonaa euroa ja kiinteistövarallisuus kasvoi yli 200 miljoonaa euroa, vaikka kiinteistöjä myytiin 142 miljoonan euron arvosta. Rahasto omistaa tällä hetkellä 161 modernia kiinteistöä Suomessa. Niiden vuokrausaste on 99 prosenttia, toisin sanoen ne ovat täyteen vuokrattuja. Nettovuokratuotto on 5,8 prosenttia ja vuokrasopimusten keskimaturiteetti on 10 vuotta. Vuokralaisina on alan parhaita julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoita Suomessa. Rahaston oma pääoma on 1010 miljoonaa euroa ja vieraan pääoman määrä 360 miljoonaa euroa. Kiinteistövarallisuuden arvo on 1237 miljoonaa euroa.

eQ Liikekiinteistöt -rahaston kiinteistövarallisuus on kasvanut viiden vuoden aikana 1087 miljoonaan euroon. Toimintansa aikana eQ Liikekiinteistöt on tuottanut sijoittajille +9,2 prosenttia p.a. kulujen jälkeen *. Myös vuosi 2019 oli menestyksekäs ja rahasto tuotti +7,7 prosenttia kulujen jälkeen. Rahasto omistaa tällä hetkellä 50 kiinteistöä pääosin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Kiinteistöjen vuokrausaste on 95 prosenttia, eli ne ovat käytännössä täyteen vuokrattuja. Nettovuokratuotto on 5,9 prosenttia ja vuokrasopimusten keskimaturiteetti yli 5 vuotta. Kaikki rahaston vuokralaiset ovat tunnettuja toimijoita Suomessa. Rahaston oma pääoma on 712 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 440 miljoonaa euroa. Rahaston lähivuosien näkymät ovat erittäin hyvät ja tuotto-odotuksemme on 6-9 prosenttia p.a. kulujen jälkeen. Arvioimme, että eQ Liikekiinteistöt –rahasto hankkii lisää kiinteistöjä 200 miljoonalla eurolla seuraavan 6 kuukauden aikana. Rahasto on myös käynnistänyt kaksi merkittävää kehityshanketta Helsingissä ja Tampereella.

eQ Varainhoidon kiinteistötiimissä työskentelee 12 kiinteistösijoittamisen ammattilaista. Kun lisäksi huomioidaan kiinteisteistöihin erikoistunut juridinen henkilöstä ja kiinteistöhallinto, tiimin koko on yhteensä 18 ammattilaista.

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.  

Annamme mielellämme lisätietoja.

eQ Varainhoito Oy

Rahastojen merkittävimmät riskitekijät liittyvät kiinteistöjen arvonkehitykseen, sijoitusten realisointiin ja velkarahoitukseen. Rahastot keskittyvät sijoitustoiminnassaan yhden sektorin (hoiva- tai toimitilakiinteistöt) kiinteistökohteisiin, ja tämän sektorin kehitys saattaa vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen. Lisäksi rahastoihin sisältyy kiinteistökehitykseen kuten saneeraukseen, kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä riskejä. Sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyksiin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Rahasto voi joutua keskeyttämään rahaston lunastukset. Rahasto käyttää velkarahoitusta toiminnassaan ja panttaa varojaan velkojensa vakuudeksi. Velkasopimuksissa on tyypillisesti ehtoja, joilla suojataan velkojaa ja jotka voivat rajoittaa rahaston sijoitustoimintaa ja lunastuksiin käytettäviä varoja erityisesti tilanteessa, jossa kiinteistöjen arvon alenevat. Lisätietoja riskeistä on rahastoesitteessä, joka on saatavilla internetsivuilta www.eQ.fi