06.08.2019

Onko nyt aika ajoittaa?

Markkinoiden jatkettua nousuaan jo historiallisen pitkään saattaa tuntua luonnolliselta keventää salkkua ja odottaa mahdollisen laskumarkkinan tarjoamia ostonpaikkoja. Tämä voi ehkä olla toimiva strategia esimerkiksi listattuihin osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin sijoittavalle, mutta listaamattomiin epälikvideihin sijoituksiin, kuten pääomasijoitusrahastoihin sijoittavalle tilanne on nähdäksemme täysin toinen.

Markkinoiden ajoittamista pidetään yleisesti äärimmäisen haastavana tehtävänä ja valistuneimmatkin ammattisijoittajat pitävät sitä jopa mahdottomana johtuen markkinoiden tehokkuudesta. Toisin sanoen, mikäli tehokkaiden markkinoiden hypoteesi pätee, sijoittaja saavuttaa parempia tuloksia yrittämättä ajoittaa markkinoita ja pitämällä allokaationsa systemaattisesti oman riski-tuotto-profiilinsa mukaisena. Listaamattomia markkinoita pidetään yleisesti kuitenkin tehottomampina, minkä uskotaan tarjoavan sijoittajille mahdollisuuksia ylituoton luomiseen. Suoria sijoituksia listaamattomiin yrityksiin tekevälle sijoittajalle markkinoiden ajoittaminen voi tarjota keinon luoda ylituottoa. Uskomme kuitenkin, että pitkästä sijoitushorisontista johtuen pääomasijoituksia rahastojen kautta tekevälle sijoittajalle tehokkain strategia on pyrkiä pitämään allokaatiotavoitteensa vakaana yli ajan. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä pääomarahaston sijoittajilla ei ole kontrollia rahaston sijoitusten suhteen, ja tämä lopulta määrittää sijoittajan riskialtistuman. Uskommekin, että onnistuneen sijoitusstrategian avain on laatia pitkän aikavälin strategia vuosittain tehtäville sitoumuksille ja noudattaa tätä kurinalaisesti.

Sijoitusten tuotto-odotukset luonnollisesti näyttelevät merkittävää roolia sijoittajan allokaatiopäätöksissä. Pääomasijoitusmarkkinat ovat tarjonneet listattua markkinaa paremman tuoton sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa pitkällä aikavälillä. Toisin sanoen sijoittajat ovat ansainneet kompensaatiota ottamalleen likviditeettiriskille muiden osakeriskifaktoreiden lisäksi. Katsoessamme eri rahastovuosikertojen keskimääräisiä historiallisia tuottoja ero on vähintäänkin silmään pistävää. Eurooppaan sijoituksia tekevät pääomasijoitusrahastot, jotka aloittivat sijoittamaan juuri ennen IT-kuplan puhkeamista vuonna 1999 tuottivat sijoittajilleen 4,2% nettomääräisen mediaanivuosituoton. Sijoittamisen heti IT-kuplan puhkeamisen jälkeen aloittaneet rahastot tuottivat puolestaan sijoittajille jopa 20,2% nettomääräisen mediaanivuosituoton. Vaikkakin tämä esimerkki kuvastaa hyvin erilaisia markkinaolosuhteita, on selvää, että vuosikertahajautus voi vaikuttaa merkittävästi sijoittajan ansaitsemiin tuottoihin. Sijoittaja, joka on tehnyt sitoumuksia Länsi-Eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin tasaisesti aina vuodesta 1994 vuoteen 2016, on saanut sijoituksilleen keskimäärin 11,6% nettomääräisen tuoton. Uskommekin, että sijoittajan tulee tehdä sitoumuksia yli taloussyklien ja keskittyä valikoimaan salkkuunsa ensiluokkaisia managereita pyrkimättä ajoittamaan parhaita sijoitushetkiä.

Parhaiden managerien löytäminen kuulostaa vähintäänkin hankalalta tehtävältä monestakin syystä. Ensinnäkin managerit, jotka keräävät ensimmäistä rahastoaan eivät yleensä nauti sijoittajien luottamusta, sillä sijoituspäätös tulisi tehdä puhtaasti perustuen sijoittajan luottamukseen kyvystään tunnistaa lahjakkaat sijoitustiimit. Toiseksi markkinoilla vakiintuneet nimekkäät managerit voivat yleensä vapaasti valikoida oman sijoittajakuntansa tarjonnan ylittäessä reippaasti kysynnän. Kokemukseemme perustuen uskomme vakaasti, että johtavista managereista koostuvan pääomasijoitusrahastosalkun rakentaminen vaatii syvällistä markkinatuntemusta ja pitkäaikaista läsnäoloa markkinassa. Esimerkiksi eurooppalaisista rahastoista parhain neljännes sisältäen kaikki rahastokoot ja strategiat tuottivat sijoittajilleen 19,0% nettomääräisen mediaanituoton vuosina 1994 - 2016, kun taas alin neljännes tuotti sijoittajilleen ainoastaan 4,1% nettotuoton.

Yhteenvetona toteamme, että mielestämme sijoittajan tulee allokoida resurssinsa syvälliseen analyysiin managereiden kyvystä luoda markkinoita parempaa tuottoa sekä pitkien sijoittajasuhteiden rakentamiseen näiden managereiden kanssa. Lisäksi uskomme, että markkinoilta poissa oleminen kasvattaa riskiä huonosta vuosikertahajautuksesta ja tekee sijoittajan salkun tuotoista erittäin vaikeita ennustaa. Systemaattisen sitoumusstrategian toteuttaminen vaatii sijoittajilta kärsivällisyyttä ja luottamusta strategiaan, mutta uskomme, että historia puhuu puolestaan.

Kirjoittanut

Teemu Blomqvist

Teemu Blomqvist
Associate

Focus:Jälkimarkkinasijoitukset

Lähteet: PEVARA Benchmarks. Tuottoluvut per Q4 2018.